Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens en privacy binnen de praktijk Van Mourik Leerlingbegeleiding & Advies.

Algemeen
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u/jou* te informeren over uw/jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

*) Aangezien er in de praktijk met zowel minder- als meerderjarigen wordt gewerkt, geldt voor leerlingen tot 18 jaar dat hier de ouders/verzorgers worden bedoeld.

Uw/jouw privacy
Voor goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als pedagoge, over basisgegevens, evenals eventuele testuitslagen, beschik.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met alle persoonlijke gegevens;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens.

Als leerlingbegeleider/pedagoog heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doelen door derden worden gebruikt:

 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • voor overleg met de school of andere medebegeleiders;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg;
 • een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik u/jou eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

De gegevens in het dossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de nota
Op de nota die u / of de school ontvangt staan de volgende gegevens:
naam, adres en woonplaats;
naam school/opleiding, niveau en klas/leerjaar;
de datum van de begeleiding;
de kosten van de begeleiding.

Uw/jouw rechten als betrokkene:
U heeft/jij hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van uw kind/jou verwerkt worden;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (betreffende de begeleiding) aan het dossier;
 • Het recht om u/je, in bepaalde gevallen, tegen de verwerking van de gegevens te verzetten.

In geval van vragen of klachten over de privacyverklaring, ga ik hierover graag in gesprek.

Mw. drs. A.I. van Mourik
pedagoog

Praktijkadres:

Orlandostraat 43
(Wateringse Veld)
2548 JA Den Haag
070 3936030
Stuur mij een e-mail